ჭერი ჩამოგვექცა თავზე, კიდევ კარგი, ბავშვის გასტუმრება მოვასწარით – გამოწვევები სოციალურ სააგენტოში

პოპულარული

ჭერი ჩამოგვექცა თავზე, კიდევ კარგი, ბავშვის გასტუმრება მოვასწარით – გამოწვევები სოციალურ სააგენტოში

საქართველოში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა დეკლარირებულია, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თუმცა, ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ სახელმიწფოს ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკაში ჩავარდნა აქვს. ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი როლი სოციალურ მუშაობას უჭირავს. თუმცა, როგორც არასამთავრობო სექტორში აღნიშნავენ, სავარაუდოდ,  სახელმწიფოს სოციალური მუშაკების როლი ბოლომდე გააზრებული არა აქვს. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ, თუ სოციალური სააგენტოს ინსტიტუციონალურ განვითარებას სახელმწიფო ხელს არ შეუწყობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არც ბავშვთა მიმართ, არც ქალთა მიმართ ძალადობა აინტერესებს და არც მართლმსაჯულების სისტემა.

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა” (EMC)  სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა შრომითი პირობები და გამოწვევები შეისწავლა.

მოქმედი კანონმდებლობით, სოციალურ მუშაკებს არაერთი ფუნქცია აკისრიათ, მათ შორის, ევალებათ ბავშვზე ზრუნვა, მეურვეობა, მზრუნველობა და მხარდაჭერ. ასევე, ოჯახურ დავასთან, სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულებისა და მათი საჭიროებების შეფასებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და სხვა. “შესაბამისად, სოციალური სამსახურის გამართული საქმიანობა/მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მხარდაჭერისა და  გაძლიერების, მათი ინტერესების სათანადო დაცვისა და ხელშეწყობისათვის,” – აღნიშნავენ EMC-ში.

ორგანიზაცია კვლევაში, სადაც სოციალური მუშაკების შრომითი პირობები და სააგენტოს გამოწვევებია შესწავლილი, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა გამოყო.

 

სამუშაოს დიდი მოცულობა და სოციალურ მუშაკთა სიმცირე

EMC-ში განმარტავენ, რომ სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას განსაკუთრებულად პრობლემურია მათი სამუშაოს მოცულობა, რაც იწვევს სოციალურ მუშაკთა განსაკუთრებულ გადატვირთვას.

სამუშაოს დიდი მოცულობიდან გამომდინარე, სოციალური მუშაკები რეალურად ვერ ახერხებენ დაკისრებული ფუნქციების სრულყოფილად და დროულად შესრულებას, რაზეც ნეგატიურ ზეგავლენას მათი რაოდენობრივი სიმცირე ახდენს. შესაბამისად, სოციალური მუშაკებისათვის დაკისრებულ ფუნქციათა სიმრავლე განსაკუთრებით პრობლემური მათი რაოდენობრივი სიმცირის ფონზე ხდება, რაც მეტად აქტუალურია რეგიონების შემთხვევაში, რამდენადაც სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოს რაიონულ განყოფილებებს ხშირად მხოლოდ ერთი სოციალური მუშაკი ჰყავთ, ამასთან, არის შემთხვევები, როდესაც ტერიტორიულ ერთეულს არ ემსახურება არც ერთი სოციალური მუშაკი. 

ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სააგენტოს საქმიანობაში განსაკუთრებით მწვავე პრობლემად სოციალური მუშაკებისათვის დაკისრებული სამუშაოს მოცულობა და, შედეგად, მათი გადატვირთულობა სახელდება. სოციალური მუშაკების სამუშაოს აღწერილობა ოცზე მეტი მიმართულებით განსხვავებული შინაარსის სამუშაოს შესრულების პროცესში ბენეფიციარებისათვის სერვისის მიწოდებას გულისხმობს.

კვლევამ აჩვენა, რომ დამატებითი ფაქტორი, რაც სოციალური მუშაკების გადატვირთულობას უწყობს ხელს, დიდი მოცულობის ბიუროკრატიული და ტექნიკური სამუშაოა. კერძოდ, სოციალურ მუშაკთა სამუშაო დროის უმეტესი ნაწილი მათ შესრულებას ხმარდება, რის გამოც სოციალური მუშაკები სოციალურ მუშაობას სათანადოდ ვერ ახერხებენ.

საკითხთან დაკავშირებით თავად სააგენტოს სოციალური მუშაკები აღნიშნავენ: „ბენეფიციარებისთვის დრო აღარ გვრჩება, არც ასისტენტები გვყავს, ყველაფერი ჩვენზეა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ;“ „ძირითადად ღამე სულ ვბეჭდავ, იმიტომ, რომ მოქალაქე რომ მოდის, მას დრო სჭირდება, დრო უნდა დაუთმო, მერე დოკუმენტების შესრულება სახლში გვიწევს. უფრო მეტად ვწერთ, ვიდრე ვმუშაობთ ბენეფიციარებთან“.

სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით პრობლემურია სოციალურ მუშაკთა არასაკმარისი რაოდენობა. 2017 წლის მარტის მდგომარეობით სისტემაში სულ 238 სოციალური მუშაკია, მათ შორის – 19 უფროსი სოციალური მუშაკი და 219 სოციალური მუშაკი, რომელიც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ეწევა საქმიანობას. 19 ოფიციალური მონაცემებით, დედაქალაქის ტერიტორიაზე დასაქმებულია 8 უფროსი სოციალური მუშაკი და 62 სოციალური მუშაკი, ხოლო დანარჩენი გადანაწილებულია სხვა ტერიტორიულ ერთეულებში.„ძირითადად ღამე სულ ვბეჭდავ, იმიტომ, რომ მოქალაქე რომ მოდის, მას დრო სჭირდება, დრო უნდა დაუთმო, მერე დოკუმენტების შესრულება სახლში გვიწევს. უფრო მეტად ვწერთ, ვიდრე ვმუშაობთ ბენეფიციარებთან“.

 

სოციალურ მუშაკთა კვალიფიკაცია

EMC-ში განმარტავენ, რომ სოციალური მუშაობის სათანადო განხორციელებაში ასევე განსაკუთრებული როლი აქვს სოციალურ მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მათი უწყვეტი განათლების კომპონენტს. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დღეს მოქმედი პოლიტიკა ვერ უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკებისათვის ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, მათი პერიოდული მომზადებისა და გადამზადების მიზნებს.

კვალიფიკაციის, მომზადებისა და გადამზადების მნიშვნელოვანი დეფიციტის პრობლემაზე უთითებს ერთ-ერთი სოციალური მუშაკი: „ჩვენ ვმუშაობთ ინტუიციით. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევებში ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება, ასე გაკეთდეს იმიტომ, რომ ვარ ადამიანი, იმიტომ, რომ ვარ დედა, მშობელი და აქედან გამომდინარე, ჩემი დასკვნები იწერება. ისე, რომ კითხვარი ან რამე სტანდარტი იყოს, რომ მე ვიცოდე, რა ფარგლებში მოვექციო, ანუ სტანდარტი არ გვაქვს. ვთქვათ, გადავაჭარბე ჩემს უფლება-მოვალეობებს, რომელზეც სულ
ისედაც ვნერვიულობ, რომ რამე შეცდომით არ დავწერო“.

სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, მათ კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით არ უტარდებათ კვალიფიციური და სრულყოფილი ინსტრუქტაჟი, მათთვის ახლად დაკისრებული ვალდებულებების სათანადოდ შესასრულებლად.

ფოკუსჯგუფებმა ასევე პრობლემად გამოკვეთა უშუალოდ სოციალური მუშაკების სამოქმედო კანონმდებლობის ხშირი ცვლილების საკითხი, რასაც იშვიათად მოსდევს სააგენტოს მხრიდან საფუძვლიანი ინსტრუქტაჟი, ხოლო ცვლილებების შესახებ მუდმივი თვითინფორმირება თითქმის შეუძლებელია, სოციალური მუშაკების დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო.

ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს: „ახალი ფუნქცია როცა გვემატება, მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შეფასება, ეს ვინც იცის, არის რთული, ურთულესი პროცესი და, რა თქმა უნდა, ამისათვის გჭირდება გადამზადება და პრაქტიკული ტექნიკების ცოდნა, წინა დღეს მოგვივიდა ბრძანება, რომ ახალი ფუნქცია გვემატებოდა, ჩვენი კუთხით არავითარი გადამზადება არ ყოფილა“.

ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ კვლევის მიხედვით, რომ სახელმწიფო არ მიმართავს სათანადო ძალისხმევას სოციალური მუშაკების უწყვეტი განათლების უზრუნველსაყოფად და ამასთან, არ გააჩნია ამ მიზნის მისაღწევად თანმიმდევრული პოლიტიკა, ხედვა და რესურსი.

სააგენტოს სისტემაში დღეს არსებული სოციალურ მუშაკთა გადამზადების ღონისძიებები ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოხატულ ინიციატივებს ეფუძნება, რაც სახელმწიფო პროგრამების არარსებობის ფონზე მნიშვნელოვანი რესურსია, თუმცა ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებული სოციალური მუშაკების სათანადო და უწყვეტ პროფესიულ გაძლიერებას და სოციალური მუშაობის ხარისხის მდგრად და არსებით გაუმჯობესებას.

 

საჭირო ინფრასტრუქტურის არსებობა და მოუწესროგებელი სამუშაო გარემო

კვლევის თანახმად, სოციალური მუშაკებისათვის სამუშაოს შესრულების პროცესში არაერთ დაბრკოლებას წარმოშობს სამუშაოსათვის აუცილებელი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია დედაქალაქის შემთხვევაში. ხშირად სოციალურ მუშაკებს არ გააჩნიათ შესაბამისი სივრცე ბენეფიციართა იზოლირებულად მიღებისა და გასაუბრებისათვის. სოციალური მუშაკების სამუშაო ადგილი არ არის აღჭურვილი შესაბამისი საოფისე ტექნიკითა და ინვენტარით. ასევე, ხშირ შემთხვევაში მოუწესრიგებელია სველი წერტილების, გათბობისა და კონდიცირების საკითხები.

ფოკუსჯგუფები აჩვენებს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში სააგენტოს მომსახურების ცენტრებში არ არის მინიმალური ინვენტარიც კი ბენეფიციართა მომსახურებისათვის.

ერთ-ერთი სოციალური მუშაკი აღნიშნავს: „სკამი არ გვაქვს ჩვენ რომ მოქალაქე დავსვათ, თუნდაც ხანდაზმული. თუ ვინმე გასულია, ვცდილობ, რომ მისი სკამი შევთავაზო. ჩვენთან, ქუჩაზე მანქანა რომ მოდის მთელი შენობა ირყევა…წყალი გვაქვს ბაკის რომელსაც ვერ ვსვამთ და ზამთარში „პლიტით“ ვთბებით. ჩვენ ვის უნდა დავეხმაროთ, ჩვენ ვართ დასახმარებლები“.

სოციალური მუშაკები მიუთითებენ არსებული სამუშაო პირობების შეუთავსებლობაზე მათზე დაკისრებული, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმის შესრულებასთან. „არ გვაქვს სივრცე, 12 სოციალურ მუშაკი ერთად ვსხედვართ პატარა ოთახში. ისეთი ხმაა, ოთახში საშინელი ხმაურია. ამ დროს წერ ისეთ დასკვნას რომ სახალხო დამცველმა შეიძლება თავზე გადაგახიოს. შენი გულისთვის დეპარტამენტმა მიიღოს საყვედური“.

ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული სიტუაცია დედაქალაქშია, რეგიონებისგან განსხვავებით. რეგიონში მოქმედი სოციალური მუშაკი მიუთითებს: „ჩვენთან არაუშავს, კარგი პირობებია, მოესწრო გარემონტება. მართალია ჭერი ჩამოგვექცა თავზე, კიდევ კარგი ბავშვის [ბენეფიციარის] გასტუმრება მოვასწარით, მარა [სხვებთან შედარებით] მაინც არა გვიშავს“.

 

რომის ანაზღაურების სიმცირე და კარგად მუშაობისთვის კიდევ უფრო ნაკლები ხელფასი 

კვლევის მიხედვით, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხად სააგენტოს სოციალური მუშაკების შრომის ანაზღაურების სიმცირე სახელდება, განსაკუთრებით მათ მიერ გაწეული დიდი მოცულობის სამუშაოს გათვალისწინებით. კვლევა აჩვენებს, რომ თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა არ წარმოადგენს დასაქმებულისათვის ღირსეულ და გაწეული შრომის სამართლიან, ადეკვატურ ანაზღაურებას. ამას გარდა, სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება მოიცავს საველე ვიზიტებისათვის საჭირო ტრანსპორტის უზრუნველყოფის თანხას, რასაც სოციალური მუშაკები ხელფასიდან იხდიან.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული უფროსი სოციალური მუშაკის თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარის ოდენობით (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე – 800
ლარის) განისაზღვრება, ამასთან, თბილისის სოციალური მუშაკის თანამდებობრივი სარგო 850 ლარის (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე – 680 ლარის), ხოლო ტერიტორიულ ერთეულებში 800 ლარის (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე – 640 ლარის) ოდენობით არის დადგენილი. მნიშვნელოვანია, რომ არსებულ სარგოს თავად სოციალური მუშაკები არ
მიიჩნევენ თავიანთი შრომისათვის ადეკვატურ ანაზღაურებად და აღნიშნავენ, რომ ეს გარემოება მათ მოტივაციაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს,  განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ სხვა სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებს ანალოგიური ან მცირე სამუშაო მოცულობის შესრულებისათვის იგივე ან მეტი ანაზღაურება აქვთ. გარდა ამისა, პრობლემურია, რომ სოციალური მუშაკების მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება არ ანაზღაურდება. მეტიც, სააგენტოს მხრიდან ზეგანაკვეთური სამუშაო არც აღირიცხება.

 

სოციალურ მუშაკთა ფიზიკური უსაფრთხოების პრობლემა

სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკები EMC-ის კვლევის ჯგუფთან ასევე მიუთითებენ თავიანთი ფუნქციის შესრულებისას წარმოქმნილი ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის თაობაზე, რაც სხვადასხვა წყაროდან მომდინარეობს და საველე სამუშაოების შესრულებას და ბენეფიციარებთან კომუნიკაციის ცალკეულ რთულ შემთხვევებს უკავშირდება. საჭიროების მიუხედავად, სისტემაში არ არსებობს თანამშრომელთა ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკის იდენტიფიცირებისა და შეფასების მექანიზმი. ამასთანავე არ არსებობს უსაფრთხოების პროტოკოლი, რომელიც განსაზღვრავდა სოციალური მუშაკის მოქმედების მიმართულებებს სხვადასხვა კრიტიკულ სიტუაციაში და უზრუნველყოფდა ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის მაქსიმალურ დაზღვევას.

რესპონდენტები ფიზიკური საფრთხის სხვადასხვა ფაქტორზე მიუთითებენ: „მე უამრავჯერ ვარ გადარჩენილი, როცა ოჯახში მივდივარ, სულ კართან ვდგავარ, რომ საფრთხე ვიგრძნო და დროულად ვუშველო თავს.“ სოციალური მუშაკები ცდილობენ, რომ შესაძლო საფრთხისაგან თავი ერთმანეთის მხარდაჭერით დაიცვან.

 

 

თაკო ივანიაძე 

ახალი ამბები / საზოგადოება /

|

7 დეკემბერი, 2017

|
WP_Query Object
(
  [query] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 194287
        )

    )

  [query_vars] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 194287
        )

      [error] => 
      [m] => 
      [p] => 0
      [post_parent] => 
      [subpost] => 
      [subpost_id] => 
      [attachment] => 
      [attachment_id] => 0
      [name] => 
      [static] => 
      [pagename] => 
      [page_id] => 0
      [second] => 
      [minute] => 
      [hour] => 
      [day] => 0
      [monthnum] => 0
      [year] => 0
      [w] => 0
      [category_name] => 
      [tag] => 
      [cat] => 
      [tag_id] => 6771
      [author] => 
      [author_name] => 
      [feed] => 
      [tb] => 
      [paged] => 0
      [meta_key] => 
      [meta_value] => 
      [preview] => 
      [s] => 
      [sentence] => 
      [title] => 
      [fields] => 
      [menu_order] => 
      [embed] => 
      [category__in] => Array
        (
        )

      [category__not_in] => Array
        (
        )

      [category__and] => Array
        (
        )

      [post__in] => Array
        (
        )

      [post_name__in] => Array
        (
        )

      [tag__in] => Array
        (
        )

      [tag__not_in] => Array
        (
        )

      [tag__and] => Array
        (
        )

      [tag_slug__in] => Array
        (
        )

      [tag_slug__and] => Array
        (
        )

      [post_parent__in] => Array
        (
        )

      [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

      [author__in] => Array
        (
        )

      [author__not_in] => Array
        (
        )

      [ignore_sticky_posts] => 
      [suppress_filters] => 
      [cache_results] => 1
      [update_post_term_cache] => 1
      [lazy_load_term_meta] => 1
      [update_post_meta_cache] => 1
      [nopaging] => 
      [comments_per_page] => 50
      [no_found_rows] => 
      [order] => DESC
    )

  [tax_query] => WP_Tax_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

              [field] => slug
              [operator] => IN
              [include_children] => 1
            )

        )

      [relation] => AND
      [table_aliases:protected] => Array
        (
          [0] => mob1n_term_relationships
        )

      [queried_terms] => Array
        (
          [post_tag] => Array
            (
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

              [field] => slug
            )

        )

      [primary_table] => mob1n_posts
      [primary_id_column] => ID
    )

  [meta_query] => WP_Meta_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
        )

      [relation] => 
      [meta_table] => 
      [meta_id_column] => 
      [primary_table] => 
      [primary_id_column] => 
      [table_aliases:protected] => Array
        (
        )

      [clauses:protected] => Array
        (
        )

      [has_or_relation:protected] => 
    )

  [date_query] => 
  [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (194287) AND ( 
 mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6771,21651,12287)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
  [posts] => Array
    (
      [0] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 207308
          [post_author] => 14
          [post_date] => 2018-01-23 21:23:14
          [post_date_gmt] => 2018-01-23 17:23:14
          [post_content] => ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) გიორგი გიორგანაშვილის და ბექა წიქარიშვილის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ გიორგანაშვილის განცხადებაზე, ნარკოტიკული ნივთიერებების ჩადების შესახებ, პროკურატურის რეაქცია დაგვიანებულია. გარდა ამისა, EMC მიიჩნევს,  რომ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის გაჭიანურება და სასამართლოში დაგროვილი პრობლემები  მართლმსაჯულების სისტემის კრიზისს  და სოციალურ უკმაყოფილებას აღრმავებს . მათი განცხადებით ეს ასუსტებს ლეგალური გზებით სამართლიანობის მიღწევის რწმენას, რამაც ცალკეულ შემთხვევებში წინააღმდეგობის რადიკალური ფორმებით გამოხატვას შეიძლება შეუწყოს ხელი
"მიუხედავად იმისა, რომ ბახალა თვეების განმავლობაში საუბრობდა მისთვის ნარკოტიკული ნივთიერების განზრახ, უკანონო ჩადებაზე, ამ საკითხზე გამოძიების დაწყების შესახებ პროკურატურამ მხოლოდ დღეს განაცხადა. პროკურატურის დაგვიანებული რეაქცია თავისთავად აჩენს კითხვებს ამ საქმეზე ობიექტური გამოძიების ჩატარების რეალური ნების არსებობაზე. გასათვალისწინებელია, რომ არცერთ სხვა საქმეში, სადაც პირები პოლიციის მხრიდან ნარკოტიკის უკანონო ჩადებაზე საუბრობდნენ, საზოგადოებას არ დაუნახავს პროკურატურის ძალისხმევა ჩაეტარებინა დამოუკიდებელი გამოძიება. დღეს სასამართლოსთან დაკავებული ბექა წიქარიშვილის მიმართ გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის წესით, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ არსებული სისტემა ვერ იაზრებს რეპრესიული პოლიტიკის მძიმე სოციალურ ეფექტებს და არსებულ წინააღმდეგობას კვლავ რეპრესიით პასუხობს."
[post_title] => EMC: პროკურატურის დაგვიანებული რეაქცია აჩენს კითხვებს ობიექტურ გამოძიებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emc-prokuraturis-dagvianebuli-reaqcia-achens-kitkhvebs-obieqtur-gamodziebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-01-23 21:23:14 [post_modified_gmt] => 2018-01-23 17:23:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=207308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 199288 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-12-22 10:56:08 [post_date_gmt] => 2017-12-22 06:56:08 [post_content] => ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)  საქართველოს პარლამენტში 2017 წლის 1 ივნისს ინიცირებული „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის შეფერხებას ეხმიანება. EMC მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას განაახლოს ინტენსიური მუშაობა კანონპროექტზე და უახლოეს ვადებში დაასრულოს მისი განხილვისა და მიღების პროცესი. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ საკანონმდებლო პროცესის დაწყებამ პრობლემის აღიარების, პოლიტიკური ნების მომწიფების, საბოლოოდ კი კანონის მიღების ბუნებრივი და ლეგიტიმური მოლოდინი გააჩინა, რაც მთავრობისა და პარლამენტის გეგმით 2017 წლის ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო. თუმცა, მიმდინარე კვირის  მოვლენებმა აჩვენა რომ კანონპროექტის გადამუშავების პროცესი მთავრობის მხრიდან არსებითად გაჭიანურდა. "კანონპროექტის მეორე მოსმენის წინა დღეს გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს და წინააღმდეგობა გაუწიეს რამდენიმე თვის წინ შეთანხმებულ ბაზისურ საკითხს ინსპექტირების მექანიზმის მიერ სანქციების გამოყენების პრინციპთან მიმართებით, რამაც გადაავადა კანონპროექტის განხილვის პროცესი და მისი წლის ბოლომდე მიღების შესაძლებლობა სრულად გამორიცხა,"-აღნიშნავენ EMC-ში. შედეგად, სამინისტროებს შორის მიმდინარე 5 თვიანი სამუშაო პროცესი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებს შორის შეთანხმების ეტაპზეა გაჩერებული, რაც ეკონომიკის სამინისტროში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს უკავშირდება და ეჭვის ქვეშ აყანებს ამ დრომდე მიმდინარე სამუშაო პროცესს და ხელისუფლების მხრიდან გამოვლენილ პირვანდელ პოლიტიკურ ნებას. EMC მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მხრიდან „შრომის უსაფრთხობის კანონის“ მიღების პროცესი დაუსაბუთებლად და ხელოვნურად არის გაჭიანურებული, ამასთან, სამუშაო ჯგუფში გამოთქმული არაერთი ფუნდამენტური კრიტიკის მიუხედავად, კანონპროექტის გადამუშავებული ვერსია არ ასახავს EMC-ის მიერ პარლამენტისათვის გაზიარებულ არაერთ არსებით საკითხს, რომლებიც სამუშაო პროცესის ფარლებში ასევე წარმოადგენდა პროფესიული კავშირებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის კრიტიკის მთავარ საგანს. არსებითი საკითხები, რომელსაც კანონპროექტის ტექსტი კვლავ არ ასახავს:
 • კანონის მოქმედების შეზღუდული სფერო
 • დასაქმების ადგილებზე უპირობო დაშვების მექანიზმის არარსებობა
 • სანქცირების მექანიზმის არაეფექტიანობა
 • საზედამხედველო ორგანოს გაძლიერების საკითხის გაუთვალისწინებლობა
[post_title] => "შრომის უსაფრთხობის კანონის" მიღებას მთავრობა ხელოვნურად აჭიანურებს - EMC [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shromis-usafrtkhobis-kanonis-mighebas-mtavroba-khelovnurad-achianurebs-emc [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-12-22 10:56:53 [post_modified_gmt] => 2017-12-22 06:56:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=199288 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181278 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-28 14:45:41 [post_date_gmt] => 2017-10-28 10:45:41 [post_content] => ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) ინფორმაციით, 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა რაოდენობამ 30-ს მიაღწია. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ შრომის უსაფრთხოების კონტროლი არ არსებობს და ამ მიმართულებით თანმიმდევრული პოლიტიკაა შესამუშავებელი.
"ზუსტად იმ შახტაზე, სადაც გუშინ დაიღუპა ადამიანი, რამდენიმე თვის წინ ასევე მოხდა შემთხვევა, როდესაც 4 ადამიანი დაიღუპა. არამარტო ტყიბულის შახტებში, სხვა ადგილებშიც ბევრი ფაქტია ცნობილი და თითქმის ყოველ კვირაში იღუპებიან ადამიანები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არის გულგრილი, სრულიად უპასუხისმგებლო იმ საკითხების მიმართ, რომლებიც აწუხებთ დასაქმებულ ადამიანებს. არცერთ შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევებისგან დაზღვეული არავინ არის, თუმცა მასშტაბი, სტატისტიკა, რაოდენობა და ამ შემთხვევების მიზეზი მეტყველებს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პილიტიკა და მექანიზმი უსაფრთხოება გააკონტროლოს. ეს ადამიანები შემთხვევით არ იღუპებიან, ეს ადამიანები იღუპებიან იმიტომ, რომ სახელმწიფო არის გულგრილი",- აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე.
რაც შეეხება გამოსავალს და მსგავსი ფაქტების პრევენციას, ღვინიანიძე ამბობს, რომ უმთავრესია შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულება.
"უნდა დადგინდეს უსაფრთხოების ისეთი სტანდარტები, რომელიც შესაბამისი იქნება კონკრეტული სამუშაო ადგილებისთვის. სახელმწიფომ ასევე უნდა შექმნას კონტროლის იმდენად ეფექტიანი მექანიზმები, რომ საწარმოებს აიძულებს გადახედონ უსაფრთხოების პოლიტიკა. მათ შორის შემოწმდეს ტექნიკა დანადგარები, სივრცე, რომელშიც ადამიანები მუშაობენ და ასე შემდეგ"
EMC-ის მონაცემებით შარშან, სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო გარდაცვლილთა რაოდენობამ 57 ადამიანი შეადგინა. შეგახსენებთ, ტყიბულის შახტაში გუშინ ერთი ადამიანი დაიღუპა. წინასწარი ვერსიით, უბედური შემთხვევის მიზეზი სამთო მასის ჩამოშლა გახდა. სიანგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. [post_title] => EMC: 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე 30 ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emc-2017-wlis-10-tveshi-samushao-adgilebze-30-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 17:34:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 13:34:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 207308 [post_author] => 14 [post_date] => 2018-01-23 21:23:14 [post_date_gmt] => 2018-01-23 17:23:14 [post_content] => ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) გიორგი გიორგანაშვილის და ბექა წიქარიშვილის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ გიორგანაშვილის განცხადებაზე, ნარკოტიკული ნივთიერებების ჩადების შესახებ, პროკურატურის რეაქცია დაგვიანებულია. გარდა ამისა, EMC მიიჩნევს,  რომ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის გაჭიანურება და სასამართლოში დაგროვილი პრობლემები  მართლმსაჯულების სისტემის კრიზისს  და სოციალურ უკმაყოფილებას აღრმავებს . მათი განცხადებით ეს ასუსტებს ლეგალური გზებით სამართლიანობის მიღწევის რწმენას, რამაც ცალკეულ შემთხვევებში წინააღმდეგობის რადიკალური ფორმებით გამოხატვას შეიძლება შეუწყოს ხელი
"მიუხედავად იმისა, რომ ბახალა თვეების განმავლობაში საუბრობდა მისთვის ნარკოტიკული ნივთიერების განზრახ, უკანონო ჩადებაზე, ამ საკითხზე გამოძიების დაწყების შესახებ პროკურატურამ მხოლოდ დღეს განაცხადა. პროკურატურის დაგვიანებული რეაქცია თავისთავად აჩენს კითხვებს ამ საქმეზე ობიექტური გამოძიების ჩატარების რეალური ნების არსებობაზე. გასათვალისწინებელია, რომ არცერთ სხვა საქმეში, სადაც პირები პოლიციის მხრიდან ნარკოტიკის უკანონო ჩადებაზე საუბრობდნენ, საზოგადოებას არ დაუნახავს პროკურატურის ძალისხმევა ჩაეტარებინა დამოუკიდებელი გამოძიება. დღეს სასამართლოსთან დაკავებული ბექა წიქარიშვილის მიმართ გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის წესით, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ არსებული სისტემა ვერ იაზრებს რეპრესიული პოლიტიკის მძიმე სოციალურ ეფექტებს და არსებულ წინააღმდეგობას კვლავ რეპრესიით პასუხობს."
[post_title] => EMC: პროკურატურის დაგვიანებული რეაქცია აჩენს კითხვებს ობიექტურ გამოძიებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emc-prokuraturis-dagvianebuli-reaqcia-achens-kitkhvebs-obieqtur-gamodziebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-01-23 21:23:14 [post_modified_gmt] => 2018-01-23 17:23:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=207308 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 92d04c74a7576b4dd0221e4dbb8bb87e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები