ჭერი ჩამოგვექცა თავზე, კიდევ კარგი, ბავშვის გასტუმრება მოვასწარით – გამოწვევები სოციალურ სააგენტოში

პოპულარული

ჭერი ჩამოგვექცა თავზე, კიდევ კარგი, ბავშვის გასტუმრება მოვასწარით – გამოწვევები სოციალურ სააგენტოში

საქართველოში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა დეკლარირებულია, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თუმცა, ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ სახელმიწფოს ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკაში ჩავარდნა აქვს. ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი როლი სოციალურ მუშაობას უჭირავს. თუმცა, როგორც არასამთავრობო სექტორში აღნიშნავენ, სავარაუდოდ,  სახელმწიფოს სოციალური მუშაკების როლი ბოლომდე გააზრებული არა აქვს. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ, თუ სოციალური სააგენტოს ინსტიტუციონალურ განვითარებას სახელმწიფო ხელს არ შეუწყობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არც ბავშვთა მიმართ, არც ქალთა მიმართ ძალადობა აინტერესებს და არც მართლმსაჯულების სისტემა.

“ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა” (EMC)  სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკთა შრომითი პირობები და გამოწვევები შეისწავლა.

მოქმედი კანონმდებლობით, სოციალურ მუშაკებს არაერთი ფუნქცია აკისრიათ, მათ შორის, ევალებათ ბავშვზე ზრუნვა, მეურვეობა, მზრუნველობა და მხარდაჭერ. ასევე, ოჯახურ დავასთან, სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულებისა და მათი საჭიროებების შეფასებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და სხვა. “შესაბამისად, სოციალური სამსახურის გამართული საქმიანობა/მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მხარდაჭერისა და  გაძლიერების, მათი ინტერესების სათანადო დაცვისა და ხელშეწყობისათვის,” – აღნიშნავენ EMC-ში.

ორგანიზაცია კვლევაში, სადაც სოციალური მუშაკების შრომითი პირობები და სააგენტოს გამოწვევებია შესწავლილი, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა გამოყო.

 

სამუშაოს დიდი მოცულობა და სოციალურ მუშაკთა სიმცირე

EMC-ში განმარტავენ, რომ სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას განსაკუთრებულად პრობლემურია მათი სამუშაოს მოცულობა, რაც იწვევს სოციალურ მუშაკთა განსაკუთრებულ გადატვირთვას.

სამუშაოს დიდი მოცულობიდან გამომდინარე, სოციალური მუშაკები რეალურად ვერ ახერხებენ დაკისრებული ფუნქციების სრულყოფილად და დროულად შესრულებას, რაზეც ნეგატიურ ზეგავლენას მათი რაოდენობრივი სიმცირე ახდენს. შესაბამისად, სოციალური მუშაკებისათვის დაკისრებულ ფუნქციათა სიმრავლე განსაკუთრებით პრობლემური მათი რაოდენობრივი სიმცირის ფონზე ხდება, რაც მეტად აქტუალურია რეგიონების შემთხვევაში, რამდენადაც სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოს რაიონულ განყოფილებებს ხშირად მხოლოდ ერთი სოციალური მუშაკი ჰყავთ, ამასთან, არის შემთხვევები, როდესაც ტერიტორიულ ერთეულს არ ემსახურება არც ერთი სოციალური მუშაკი. 

ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სააგენტოს საქმიანობაში განსაკუთრებით მწვავე პრობლემად სოციალური მუშაკებისათვის დაკისრებული სამუშაოს მოცულობა და, შედეგად, მათი გადატვირთულობა სახელდება. სოციალური მუშაკების სამუშაოს აღწერილობა ოცზე მეტი მიმართულებით განსხვავებული შინაარსის სამუშაოს შესრულების პროცესში ბენეფიციარებისათვის სერვისის მიწოდებას გულისხმობს.

კვლევამ აჩვენა, რომ დამატებითი ფაქტორი, რაც სოციალური მუშაკების გადატვირთულობას უწყობს ხელს, დიდი მოცულობის ბიუროკრატიული და ტექნიკური სამუშაოა. კერძოდ, სოციალურ მუშაკთა სამუშაო დროის უმეტესი ნაწილი მათ შესრულებას ხმარდება, რის გამოც სოციალური მუშაკები სოციალურ მუშაობას სათანადოდ ვერ ახერხებენ.

საკითხთან დაკავშირებით თავად სააგენტოს სოციალური მუშაკები აღნიშნავენ: „ბენეფიციარებისთვის დრო აღარ გვრჩება, არც ასისტენტები გვყავს, ყველაფერი ჩვენზეა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ;“ „ძირითადად ღამე სულ ვბეჭდავ, იმიტომ, რომ მოქალაქე რომ მოდის, მას დრო სჭირდება, დრო უნდა დაუთმო, მერე დოკუმენტების შესრულება სახლში გვიწევს. უფრო მეტად ვწერთ, ვიდრე ვმუშაობთ ბენეფიციარებთან“.

სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით პრობლემურია სოციალურ მუშაკთა არასაკმარისი რაოდენობა. 2017 წლის მარტის მდგომარეობით სისტემაში სულ 238 სოციალური მუშაკია, მათ შორის – 19 უფროსი სოციალური მუშაკი და 219 სოციალური მუშაკი, რომელიც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ეწევა საქმიანობას. 19 ოფიციალური მონაცემებით, დედაქალაქის ტერიტორიაზე დასაქმებულია 8 უფროსი სოციალური მუშაკი და 62 სოციალური მუშაკი, ხოლო დანარჩენი გადანაწილებულია სხვა ტერიტორიულ ერთეულებში.„ძირითადად ღამე სულ ვბეჭდავ, იმიტომ, რომ მოქალაქე რომ მოდის, მას დრო სჭირდება, დრო უნდა დაუთმო, მერე დოკუმენტების შესრულება სახლში გვიწევს. უფრო მეტად ვწერთ, ვიდრე ვმუშაობთ ბენეფიციარებთან“.

 

სოციალურ მუშაკთა კვალიფიკაცია

EMC-ში განმარტავენ, რომ სოციალური მუშაობის სათანადო განხორციელებაში ასევე განსაკუთრებული როლი აქვს სოციალურ მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მათი უწყვეტი განათლების კომპონენტს. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დღეს მოქმედი პოლიტიკა ვერ უზრუნველყოფს სოციალური მუშაკებისათვის ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, მათი პერიოდული მომზადებისა და გადამზადების მიზნებს.

კვალიფიკაციის, მომზადებისა და გადამზადების მნიშვნელოვანი დეფიციტის პრობლემაზე უთითებს ერთ-ერთი სოციალური მუშაკი: „ჩვენ ვმუშაობთ ინტუიციით. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევებში ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება, ასე გაკეთდეს იმიტომ, რომ ვარ ადამიანი, იმიტომ, რომ ვარ დედა, მშობელი და აქედან გამომდინარე, ჩემი დასკვნები იწერება. ისე, რომ კითხვარი ან რამე სტანდარტი იყოს, რომ მე ვიცოდე, რა ფარგლებში მოვექციო, ანუ სტანდარტი არ გვაქვს. ვთქვათ, გადავაჭარბე ჩემს უფლება-მოვალეობებს, რომელზეც სულ
ისედაც ვნერვიულობ, რომ რამე შეცდომით არ დავწერო“.

სოციალური მუშაკების ინფორმაციით, მათ კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით არ უტარდებათ კვალიფიციური და სრულყოფილი ინსტრუქტაჟი, მათთვის ახლად დაკისრებული ვალდებულებების სათანადოდ შესასრულებლად.

ფოკუსჯგუფებმა ასევე პრობლემად გამოკვეთა უშუალოდ სოციალური მუშაკების სამოქმედო კანონმდებლობის ხშირი ცვლილების საკითხი, რასაც იშვიათად მოსდევს სააგენტოს მხრიდან საფუძვლიანი ინსტრუქტაჟი, ხოლო ცვლილებების შესახებ მუდმივი თვითინფორმირება თითქმის შეუძლებელია, სოციალური მუშაკების დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო.

ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს: „ახალი ფუნქცია როცა გვემატება, მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შეფასება, ეს ვინც იცის, არის რთული, ურთულესი პროცესი და, რა თქმა უნდა, ამისათვის გჭირდება გადამზადება და პრაქტიკული ტექნიკების ცოდნა, წინა დღეს მოგვივიდა ბრძანება, რომ ახალი ფუნქცია გვემატებოდა, ჩვენი კუთხით არავითარი გადამზადება არ ყოფილა“.

ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ კვლევის მიხედვით, რომ სახელმწიფო არ მიმართავს სათანადო ძალისხმევას სოციალური მუშაკების უწყვეტი განათლების უზრუნველსაყოფად და ამასთან, არ გააჩნია ამ მიზნის მისაღწევად თანმიმდევრული პოლიტიკა, ხედვა და რესურსი.

სააგენტოს სისტემაში დღეს არსებული სოციალურ მუშაკთა გადამზადების ღონისძიებები ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოხატულ ინიციატივებს ეფუძნება, რაც სახელმწიფო პროგრამების არარსებობის ფონზე მნიშვნელოვანი რესურსია, თუმცა ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებული სოციალური მუშაკების სათანადო და უწყვეტ პროფესიულ გაძლიერებას და სოციალური მუშაობის ხარისხის მდგრად და არსებით გაუმჯობესებას.

 

საჭირო ინფრასტრუქტურის არსებობა და მოუწესროგებელი სამუშაო გარემო

კვლევის თანახმად, სოციალური მუშაკებისათვის სამუშაოს შესრულების პროცესში არაერთ დაბრკოლებას წარმოშობს სამუშაოსათვის აუცილებელი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია დედაქალაქის შემთხვევაში. ხშირად სოციალურ მუშაკებს არ გააჩნიათ შესაბამისი სივრცე ბენეფიციართა იზოლირებულად მიღებისა და გასაუბრებისათვის. სოციალური მუშაკების სამუშაო ადგილი არ არის აღჭურვილი შესაბამისი საოფისე ტექნიკითა და ინვენტარით. ასევე, ხშირ შემთხვევაში მოუწესრიგებელია სველი წერტილების, გათბობისა და კონდიცირების საკითხები.

ფოკუსჯგუფები აჩვენებს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში სააგენტოს მომსახურების ცენტრებში არ არის მინიმალური ინვენტარიც კი ბენეფიციართა მომსახურებისათვის.

ერთ-ერთი სოციალური მუშაკი აღნიშნავს: „სკამი არ გვაქვს ჩვენ რომ მოქალაქე დავსვათ, თუნდაც ხანდაზმული. თუ ვინმე გასულია, ვცდილობ, რომ მისი სკამი შევთავაზო. ჩვენთან, ქუჩაზე მანქანა რომ მოდის მთელი შენობა ირყევა…წყალი გვაქვს ბაკის რომელსაც ვერ ვსვამთ და ზამთარში „პლიტით“ ვთბებით. ჩვენ ვის უნდა დავეხმაროთ, ჩვენ ვართ დასახმარებლები“.

სოციალური მუშაკები მიუთითებენ არსებული სამუშაო პირობების შეუთავსებლობაზე მათზე დაკისრებული, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმის შესრულებასთან. „არ გვაქვს სივრცე, 12 სოციალურ მუშაკი ერთად ვსხედვართ პატარა ოთახში. ისეთი ხმაა, ოთახში საშინელი ხმაურია. ამ დროს წერ ისეთ დასკვნას რომ სახალხო დამცველმა შეიძლება თავზე გადაგახიოს. შენი გულისთვის დეპარტამენტმა მიიღოს საყვედური“.

ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული სიტუაცია დედაქალაქშია, რეგიონებისგან განსხვავებით. რეგიონში მოქმედი სოციალური მუშაკი მიუთითებს: „ჩვენთან არაუშავს, კარგი პირობებია, მოესწრო გარემონტება. მართალია ჭერი ჩამოგვექცა თავზე, კიდევ კარგი ბავშვის [ბენეფიციარის] გასტუმრება მოვასწარით, მარა [სხვებთან შედარებით] მაინც არა გვიშავს“.

 

რომის ანაზღაურების სიმცირე და კარგად მუშაობისთვის კიდევ უფრო ნაკლები ხელფასი 

კვლევის მიხედვით, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხად სააგენტოს სოციალური მუშაკების შრომის ანაზღაურების სიმცირე სახელდება, განსაკუთრებით მათ მიერ გაწეული დიდი მოცულობის სამუშაოს გათვალისწინებით. კვლევა აჩვენებს, რომ თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა არ წარმოადგენს დასაქმებულისათვის ღირსეულ და გაწეული შრომის სამართლიან, ადეკვატურ ანაზღაურებას. ამას გარდა, სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება მოიცავს საველე ვიზიტებისათვის საჭირო ტრანსპორტის უზრუნველყოფის თანხას, რასაც სოციალური მუშაკები ხელფასიდან იხდიან.

სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული უფროსი სოციალური მუშაკის თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარის ოდენობით (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე – 800
ლარის) განისაზღვრება, ამასთან, თბილისის სოციალური მუშაკის თანამდებობრივი სარგო 850 ლარის (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე – 680 ლარის), ხოლო ტერიტორიულ ერთეულებში 800 ლარის (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე – 640 ლარის) ოდენობით არის დადგენილი. მნიშვნელოვანია, რომ არსებულ სარგოს თავად სოციალური მუშაკები არ
მიიჩნევენ თავიანთი შრომისათვის ადეკვატურ ანაზღაურებად და აღნიშნავენ, რომ ეს გარემოება მათ მოტივაციაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს,  განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ სხვა სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებს ანალოგიური ან მცირე სამუშაო მოცულობის შესრულებისათვის იგივე ან მეტი ანაზღაურება აქვთ. გარდა ამისა, პრობლემურია, რომ სოციალური მუშაკების მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება არ ანაზღაურდება. მეტიც, სააგენტოს მხრიდან ზეგანაკვეთური სამუშაო არც აღირიცხება.

 

სოციალურ მუშაკთა ფიზიკური უსაფრთხოების პრობლემა

სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკები EMC-ის კვლევის ჯგუფთან ასევე მიუთითებენ თავიანთი ფუნქციის შესრულებისას წარმოქმნილი ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის თაობაზე, რაც სხვადასხვა წყაროდან მომდინარეობს და საველე სამუშაოების შესრულებას და ბენეფიციარებთან კომუნიკაციის ცალკეულ რთულ შემთხვევებს უკავშირდება. საჭიროების მიუხედავად, სისტემაში არ არსებობს თანამშრომელთა ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკის იდენტიფიცირებისა და შეფასების მექანიზმი. ამასთანავე არ არსებობს უსაფრთხოების პროტოკოლი, რომელიც განსაზღვრავდა სოციალური მუშაკის მოქმედების მიმართულებებს სხვადასხვა კრიტიკულ სიტუაციაში და უზრუნველყოფდა ფიზიკური უსაფრთხოების რისკის მაქსიმალურ დაზღვევას.

რესპონდენტები ფიზიკური საფრთხის სხვადასხვა ფაქტორზე მიუთითებენ: „მე უამრავჯერ ვარ გადარჩენილი, როცა ოჯახში მივდივარ, სულ კართან ვდგავარ, რომ საფრთხე ვიგრძნო და დროულად ვუშველო თავს.“ სოციალური მუშაკები ცდილობენ, რომ შესაძლო საფრთხისაგან თავი ერთმანეთის მხარდაჭერით დაიცვან.

 

 

თაკო ივანიაძე 

ახალი ამბები / საზოგადოება /

|

7 დეკემბერი, 2017

|
WP_Query Object
(
  [query] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 194287
        )

    )

  [query_vars] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 194287
        )

      [error] => 
      [m] => 
      [p] => 0
      [post_parent] => 
      [subpost] => 
      [subpost_id] => 
      [attachment] => 
      [attachment_id] => 0
      [name] => 
      [static] => 
      [pagename] => 
      [page_id] => 0
      [second] => 
      [minute] => 
      [hour] => 
      [day] => 0
      [monthnum] => 0
      [year] => 0
      [w] => 0
      [category_name] => 
      [tag] => 
      [cat] => 
      [tag_id] => 6771
      [author] => 
      [author_name] => 
      [feed] => 
      [tb] => 
      [paged] => 0
      [meta_key] => 
      [meta_value] => 
      [preview] => 
      [s] => 
      [sentence] => 
      [title] => 
      [fields] => 
      [menu_order] => 
      [embed] => 
      [category__in] => Array
        (
        )

      [category__not_in] => Array
        (
        )

      [category__and] => Array
        (
        )

      [post__in] => Array
        (
        )

      [post_name__in] => Array
        (
        )

      [tag__in] => Array
        (
        )

      [tag__not_in] => Array
        (
        )

      [tag__and] => Array
        (
        )

      [tag_slug__in] => Array
        (
        )

      [tag_slug__and] => Array
        (
        )

      [post_parent__in] => Array
        (
        )

      [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

      [author__in] => Array
        (
        )

      [author__not_in] => Array
        (
        )

      [ignore_sticky_posts] => 
      [suppress_filters] => 
      [cache_results] => 1
      [update_post_term_cache] => 1
      [lazy_load_term_meta] => 1
      [update_post_meta_cache] => 1
      [nopaging] => 
      [comments_per_page] => 50
      [no_found_rows] => 
      [order] => DESC
    )

  [tax_query] => WP_Tax_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

              [field] => slug
              [operator] => IN
              [include_children] => 1
            )

        )

      [relation] => AND
      [table_aliases:protected] => Array
        (
          [0] => mob1n_term_relationships
        )

      [queried_terms] => Array
        (
          [post_tag] => Array
            (
              [terms] => Array
                (
                  [0] => socialuri-mushaki
                  [1] => emc
                  [2] => gamowvevebi
                )

              [field] => slug
            )

        )

      [primary_table] => mob1n_posts
      [primary_id_column] => ID
    )

  [meta_query] => WP_Meta_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
        )

      [relation] => 
      [meta_table] => 
      [meta_id_column] => 
      [primary_table] => 
      [primary_id_column] => 
      [table_aliases:protected] => Array
        (
        )

      [clauses:protected] => Array
        (
        )

      [has_or_relation:protected] => 
    )

  [date_query] => 
  [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (194287) AND ( 
 mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6771,21651,12287)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
  [posts] => Array
    (
      [0] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 181278
          [post_author] => 14
          [post_date] => 2017-10-28 14:45:41
          [post_date_gmt] => 2017-10-28 10:45:41
          [post_content] => ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) ინფორმაციით, 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა რაოდენობამ 30-ს მიაღწია. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ შრომის უსაფრთხოების კონტროლი არ არსებობს და ამ მიმართულებით თანმიმდევრული პოლიტიკაა შესამუშავებელი.
"ზუსტად იმ შახტაზე, სადაც გუშინ დაიღუპა ადამიანი, რამდენიმე თვის წინ ასევე მოხდა შემთხვევა, როდესაც 4 ადამიანი დაიღუპა. არამარტო ტყიბულის შახტებში, სხვა ადგილებშიც ბევრი ფაქტია ცნობილი და თითქმის ყოველ კვირაში იღუპებიან ადამიანები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არის გულგრილი, სრულიად უპასუხისმგებლო იმ საკითხების მიმართ, რომლებიც აწუხებთ დასაქმებულ ადამიანებს. არცერთ შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევებისგან დაზღვეული არავინ არის, თუმცა მასშტაბი, სტატისტიკა, რაოდენობა და ამ შემთხვევების მიზეზი მეტყველებს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პილიტიკა და მექანიზმი უსაფრთხოება გააკონტროლოს. ეს ადამიანები შემთხვევით არ იღუპებიან, ეს ადამიანები იღუპებიან იმიტომ, რომ სახელმწიფო არის გულგრილი",- აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე.
რაც შეეხება გამოსავალს და მსგავსი ფაქტების პრევენციას, ღვინიანიძე ამბობს, რომ უმთავრესია შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულება.
"უნდა დადგინდეს უსაფრთხოების ისეთი სტანდარტები, რომელიც შესაბამისი იქნება კონკრეტული სამუშაო ადგილებისთვის. სახელმწიფომ ასევე უნდა შექმნას კონტროლის იმდენად ეფექტიანი მექანიზმები, რომ საწარმოებს აიძულებს გადახედონ უსაფრთხოების პოლიტიკა. მათ შორის შემოწმდეს ტექნიკა დანადგარები, სივრცე, რომელშიც ადამიანები მუშაობენ და ასე შემდეგ"
EMC-ის მონაცემებით შარშან, სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო გარდაცვლილთა რაოდენობამ 57 ადამიანი შეადგინა. შეგახსენებთ, ტყიბულის შახტაში გუშინ ერთი ადამიანი დაიღუპა. წინასწარი ვერსიით, უბედური შემთხვევის მიზეზი სამთო მასის ჩამოშლა გახდა. სიანგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. [post_title] => EMC: 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე 30 ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emc-2017-wlis-10-tveshi-samushao-adgilebze-30-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 17:34:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 13:34:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171358 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 12:23:44 [post_date_gmt] => 2017-10-05 08:23:44 [post_content] => ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) შინაგან საქმეთა მინისტრს სახალხო დამცველთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებისთვის აკრიტიკებს. EMC-ის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების პრობლემა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიება წლებია, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. დაუსჯელობის პრობლემასთან ბრძოლის მიზნით ხელისუფლებას ამ დრომდე არ გადაუდგამს სისტემური ნაბიჯები. "ამის საპირისპიროდ, პოლიციის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უშუალოდ პასუხისმგებელი პირი - უწყების ხელმძღვანელი, ცდილობს, დისკრედიტაცია გაუკეთოს კონსტიტუციური ორგანოს საქმიანობას და დააკნინოს საზოგადოების თვალში ამ ინსტიტუტის სტატუსი და საქმიანობა. "კოალიცია ხაზს უსვამს, რომ მინისტრის ასეთი საჯარო პოზიციონირება ხელს უშლის ძირეული პრობლემების შესახებ საქმიანი დისკუსიის წარმართვას და განსახილველი საკითხების უკანა პლანზე გადაწევას ემსახურება.  ამავდროულად, ასეთი განცხადებები ხელს უწყობს განწყობის ჩამოყალიბებას, რომ “კრიმინალების” მიმართ უფლებების დარღვევის შესაძლო შემთხვევებზე საუბარი არ არის მნიშვნელოვანი. ამ ფონზე, კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მინისტრის აღნიშნულ განცხადებას სათანადო შეფასება/რეაგირება ამ დრომდე არ მოჰყოლია," - აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში. მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს „ადამიანის უფლებათა ცენტრმა“ გაავრცელა განცხადება, სადაც თბილისის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში მოქალაქე ს. მ.-ს მიმართ სამართალდამცავების მხრიდან განხორციელებულ სავარაუდო ცემის, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდა.  იმავე საქმეზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმაც და პროკურატურას, გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. იმ დღესვე აღნიშნულ საკითხს განცხადებით გამოეხმაურა შსს-ც, სადაც განმარტეს, რომ დაკავებულის განმარტებით დაზიანებები, რომელიც სხეულზე აღენიშნება დაკავებისას, წაქცევის შედეგად მიიღო. სახალხო დამცველის საპასუხოდ იმავე დღეს განცხადება გაავრცელა პროკურატურამაც, სადაც აღნიშნულია, რომ უწყება ამ საკითხზე გამოძიებას აწარმოებს. მოგვიანებით კი განცხადება შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმაც, გააკეთა, რომელმაც ომბუდსმენს მოუწოდა, მის უწყებაში გადაემოწმებინა მსგავსი საკითხები. გიორგი მღებრიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტი არ უნდა გადაიქცეს „კრიმინალების გამპრავებელ კანტორად”.   [post_title] => გიორგი მღებრიშვილი სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დისკრედიტაციას ცდილობს - EMC [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-mghebrishvili-sakhalkho-damcvelis-institutis-diskreditacias-cdilobs-emc [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 12:23:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 08:23:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171358 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 102027 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-16 16:39:26 [post_date_gmt] => 2017-01-16 12:39:26 [post_content] => შრომის უფლებების დაცვის კუთხით საქართველოში მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. არასახარბიელო სურათი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა. კვლევის პირველი ნაწილი სწავლობდა დასაქმებულთა შრომით უფლებებს დასაქმების ოთხ სექტორში - მძიმე ინდუსტრია,ფაბრიკა-სამკერვალოები, მომსახურების სექტორი და ტრანსპორტირების სფერო. გაირკვა, რომ შრომის უფლებების კუთხით ოთხივე სექტორში მდგომარეობა საგანგაშოა. მძიმე ინდუსტრიასა და ტრანსპორტირების სფეროებში არ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები. დასაქმებულები  ზეგანაკვეთურ სამუშაო გრაფიკს, დაბალ ანაზღაურებას და უსაფრთხოების ნორმების არ არსებობას უჩივიან. „კვლევამ აჩვენა, რომ ოთხივე სექტორში შრომის უფლებების კუთხით მდგომარეობა და გამოწვევები არის ძალიან მასშტაბური. ამასთან, მძიმე ინდუსტრიას და ტრანსპორტირების სფეროს ახასიათებს ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მაღალი რისკები,“ - აცხადებს “EMC”-ის კვლევის ორგანიზატორი ლინა ღვინიანიძე.     შრომის ზედამხედველობის სამსახური ბერკეტების გარეშე არანაკლებ მნიშვნელოვანია კვლევის მეორე ნაწილი, სადაც პირდაპირ არის მითითებული რომ  შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, დღესდღეობით,  ვერ პასუხობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებს. კვლევისას აღმოჩნდა, რომ შრომის უფლების დარღვევის შემთხვევაში, შრომის ზედამხედველობის სამსახური ვერ ახორციელებს ეფექტურ ღონისძიებებს. მას, უბრალოდ, არ გააჩნია შესაბამისი ბერკეტები. ადამიანის უფლებებისა და სწავლების მონიტორინგის ცენტრის იურისტის ლელა გვიშიანის თქმით, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და არ გააჩნია დამოუკიდებელი ფინანსური რესურსი. ”ეს ორგანო უპირობოდ უნდა შედიოდეს დასაქმების ადგილებზე და ამოწმებდეს დასაქმებულების მდგომარეობას. მეორე მხრივ, აღნიშნულ ორგანოს უნდა გააჩნდეს ეფექტური რეაგირების ბერკეტები, გამოვლინდა, რომ ის მხოლოდ არასავალდებულო შესასრულებელი რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. ინსპექტირების დეპარტამენტი არის ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი, შესაბამისად,  ვერ ახორციელებს დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას.” - აცხადებს ლელა გვიშიანი. კვლევის ორგანიზატორი ლინა ღვინიანიძე „ფორტუნასთან“ პრობლემის გადაჭრის გზებზე საუბრობს. „ჩვენი რეკომენდაციები შეეხება მთლიანად შრომის უფლებების მექანიზმს, გვაქვს დაახლოებით 30-მდე რეკომენდაცია, რომელიც მიემართება საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტისკენ.  გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით უნდა გაფართოვდეს შრომის უფლების მანდატი, ასევე, ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ პრობლემაზე, როგორიც არის უსაფრთხოების ნაწილში კანონმდებლობის არარსებობა,“ - აცხადებს ლინა ღვინიანიძე. შრომის პირობების ზედამხედველობის სამსახური „EMC”-ის შენიშვნებს იზიარებს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი კვლევის შედეგებს იზიარებს და აცხადებს, რომ ზედამხეველობის სამსახური ყველანაირად ცდილობს ნელ-ნელა უმაღლეს სტანდარტებს მიუახლოვდეს. ლევან ჟორჟოლიანი აღნიშნავს, რომ გარკვეული პერიოდი საპილოტე ღონისძიებებისთვის  იყო საჭირო. შრომის ინსპექციას 2006 წლიდან 2015 წლამდე ჰქონდა ინსტიტუციური წყვეტა და მის აღდგენას და კვალიფიციური კადრების გადამზადებას გარკვეული ვადა სჭირდებოდა. „რაც შეეხება ჩვენს დამოუკიდებლობას, ყველა ქვეყანაში შრომის ინსპექცია სახელმწიფო ბიუჯეტზეა მიბმული. იმის გათვალისწინებით, რომ რეკომენდაციებს გავცემთ დამსაქმებლებისთვის, ამ ეტაპზე ამ ორგანოს დეპარტამენტად არსებობა გამართლებულია. ჩვენი სამსახური სარეკომენდაციო ხასიათისაა, თუმცა საჭიროებიდან გამომდინარე, რასაკვირველია  გაძლიერებას ვაპირებთ,“ - აცხადებს ლევან ჟორჟოლიანი. გვანცა ბზიავა [post_title] => საქართველოში შრომის პირობები ძალიან მძიმეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-shromis-pirobebi-dzalian-mdzimea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-16 22:06:53 [post_modified_gmt] => 2017-01-16 18:06:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102027 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181278 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-28 14:45:41 [post_date_gmt] => 2017-10-28 10:45:41 [post_content] => ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) ინფორმაციით, 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა რაოდენობამ 30-ს მიაღწია. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ შრომის უსაფრთხოების კონტროლი არ არსებობს და ამ მიმართულებით თანმიმდევრული პოლიტიკაა შესამუშავებელი.
"ზუსტად იმ შახტაზე, სადაც გუშინ დაიღუპა ადამიანი, რამდენიმე თვის წინ ასევე მოხდა შემთხვევა, როდესაც 4 ადამიანი დაიღუპა. არამარტო ტყიბულის შახტებში, სხვა ადგილებშიც ბევრი ფაქტია ცნობილი და თითქმის ყოველ კვირაში იღუპებიან ადამიანები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არის გულგრილი, სრულიად უპასუხისმგებლო იმ საკითხების მიმართ, რომლებიც აწუხებთ დასაქმებულ ადამიანებს. არცერთ შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევებისგან დაზღვეული არავინ არის, თუმცა მასშტაბი, სტატისტიკა, რაოდენობა და ამ შემთხვევების მიზეზი მეტყველებს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პილიტიკა და მექანიზმი უსაფრთხოება გააკონტროლოს. ეს ადამიანები შემთხვევით არ იღუპებიან, ეს ადამიანები იღუპებიან იმიტომ, რომ სახელმწიფო არის გულგრილი",- აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე.
რაც შეეხება გამოსავალს და მსგავსი ფაქტების პრევენციას, ღვინიანიძე ამბობს, რომ უმთავრესია შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულება.
"უნდა დადგინდეს უსაფრთხოების ისეთი სტანდარტები, რომელიც შესაბამისი იქნება კონკრეტული სამუშაო ადგილებისთვის. სახელმწიფომ ასევე უნდა შექმნას კონტროლის იმდენად ეფექტიანი მექანიზმები, რომ საწარმოებს აიძულებს გადახედონ უსაფრთხოების პოლიტიკა. მათ შორის შემოწმდეს ტექნიკა დანადგარები, სივრცე, რომელშიც ადამიანები მუშაობენ და ასე შემდეგ"
EMC-ის მონაცემებით შარშან, სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო გარდაცვლილთა რაოდენობამ 57 ადამიანი შეადგინა. შეგახსენებთ, ტყიბულის შახტაში გუშინ ერთი ადამიანი დაიღუპა. წინასწარი ვერსიით, უბედური შემთხვევის მიზეზი სამთო მასის ჩამოშლა გახდა. სიანგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. [post_title] => EMC: 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე 30 ადამიანი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => emc-2017-wlis-10-tveshi-samushao-adgilebze-30-adamiani-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 17:34:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 13:34:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 92d04c74a7576b4dd0221e4dbb8bb87e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები