გამოვლენილი ინციდენტები ცდება პროცედურული ხასიათის ხარვეზებს და საარჩევნო პროცესის მნიშვნელოვან დარღვევებს წარმოადგენს – ISFED

პოპულარული

გამოვლენილი ინციდენტები ცდება პროცედურული ხასიათის ხარვეზებს და საარჩევნო პროცესის მნიშვნელოვან დარღვევებს წარმოადგენს – ISFED

„ამ დროისთვის ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი ინციდენტები მთელ რიგ შემთხვევებში ცდება პროცედურული ხასიათის ხარვეზებს და წარმოადგენს საარჩევნო პროცესის მნიშვნელოვან დარღვევებს, რომელთაც შესაბამის საარჩევნო უბნებზე საარჩევნო პროცესზე არსებითი ხასიათის ნეგატიური გავლენის მოხდენა შეუძლია,“ – ამის შესახებ „სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ ავრცელებს.
ორგანიზაციის განცხადებით, კვლავ ყველაზე პრობლემურ საარჩევნო ოლქად რჩება მარნეულის #22 ოლქი, სადაც, ცალკეულ უბნებზე, მთელი დღის განმავლობაში ფიქირდება ისეთი სახის დარღვევები, რომლებიც გავლენას ახდენდა არჩევნების შედეგებზე.
კერძოდ, ბოლო მონაცემებით, მარნეულის #50-ე, 18-ე, 31-ე, 83-ე უბნებზე ფიქსირდება ისეთი არსებითი ხასიათის პროცედურული დარღვევები, როგორიცაა, არასათანადო დოკუმენებით ხმის მიცემის, სხვის ნაცვლად ხმის მიცემის, მარკირების გარეშე ხმის მიცემის შემთხვევები და აგიტაცია საარჩევნო უბანზე. ამ დროისთვის 60 საჩივარი წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 66 საჩივარია – საოლქო კომისიებში, ხოლო 47 შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნშია დაფიქსირებული.
რაც შეეხება კონკრეტულ დარღვევებს, როგორ ორგანიზაცია აცხადებს, 15:00 საათიდან 19:00 საათამდე მდგომარეობით, „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლების მიერ კენჭისყრის მიმდინარეობის დროს დაფიქსირდა არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 50–ე საარჩევნო უბანზე რამოდენიმე ამომრჩეველმა ხმა ვადაგასული პასპორტით მისცა; ამავე ოლქის მე–18 საარჩევნო უბანზე 3 რეგისტრატორმა ამომრჩევლებს ბიულეტენები პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე გადასცეს;
ასევე, ორგანიზაციამ დააფიქსირა სხვის ნაცვლად ხმის მიცემა. კერძოდ,
22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 50–ე საარჩევნო უბანზე რამოდენიმე შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა სხვა ამომრჩევლის ნაცვლად ხმის მიცემას.
გარდა ამისა, დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა 79–ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის მე–2 საარჩევნო უბანზე 3 კომისიის წევრმა ხმა მისცა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყვნენ მოცმეულ უბანზე რეგისტრირებული; 67–ე ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის 46–ე საარჩევნო უბანზე 2 ამომრჩეველმა ხმა მისცა როგორც გადასატანი ყუთით, ასევე უბანზე, რასთან დაკავშრებითაც ორგანიზაციამ მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა;
რაც შეეხება მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემას, ორგანიზაციამ ასეთი 3 ფაქტი დააფიქსირა. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 31–ე საარჩევნო უბანზე მარკირება არ შეუმოწმდა 3-ზე მეტ ამომრჩეველს;
მარკირების შემოწმება არ ხდებოდა, ასევე, მარნეულის 50–ე საარჩევნო უბანზე; ასევე, მე–20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის 48–ე საარჩევნო უბანზე 2-მა ამომრჩეველმა კენჭისყრაში მონაწილეობა მარკირების შემოწმების გარეშე მიიღო;
გარდა ამისა, გამოვლინდა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა 79–ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის მე–7 საარჩევნო უბანზე. ამომრჩეველს, რომელსაც ფიზიკური მდგომარეობის გამო ხმის მიცემა კაბინაში არ შეეძლო, ბიულეტენები კენჭისყრის კაბინის გარეთ, კომისიის წევრების თანდასწრებით შემოხაზა;
გარდა ამისა, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 84–ე სარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი აგიტაციას „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ ეწეოდა, კერძოდ, უბანზე მოსულ ამომრჩევლებს პარტიის რიგით ნომერზე მიუთითებდა.
ორგანიზაცია ასევე საუბრობს დამკვირვებელზე ზეწოლის ფაქტზეც. კერძოდ, 22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 74–ე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე იჩენს აგრესიულ და უარყოფით დამოკიდებულებას ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიმართ;
ამავე უბანზე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია „ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისთვის“ დამკვირვებელი ნაზახის გოისუბოვი ზეწოლას ახდენს „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელზე, რათა მან არ დაწეროს საჩივარი. აღსანიშნავია, რომ ეს პირი დღის განმავლობაში გავლენას ახდენდა ამომრჩევლების ნების გამოვლენაზე.
ორგანიზაცია სხვა პროცედურულ დარღვევებზეც საუბრობს. კერძოდ, მე–20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის მე–2 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ერთი ბიულეტენი კონვერტების გარეშე მოათავსა ყუთში.
მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის #27 საარჩევნო უბანზე კი, ამომრჩეველთა სიაში გარდაცვლილი პირია.
რაც შეეხება საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოებას, ორგანიზაციის მიერ ასეთი 11 ფაქტია დაფიქსირებული. კერძოდ: 56–ე ჭიათურის საარჩევნო ოლქის 45–ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლებს ბიულეტენები სიაში ხელმოწერების გარეშე გადასცეს. ორგანიზაციამ მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა და შესაბამისი კომისიის წევრების პასუხისმგებლობა; 79–ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის 56–ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს საარჩევნო სიაში ხელი არ მოაწერინა;
33–ე ქარელის საარჩევნო ოლქის მე–18 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ბიულეტენები სიაში ამომრჩევლის მონაცემების გადამოწმების გარეშე გასცა;
მე–9 ნაძალადევი საარჩევნო ოლქის 55–ე საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტენები 3-ით აღემატებოდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას;
59–ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქის მე–14 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს არასათანადო გრაფაში მოაწერინა ხელი;
მე–40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში 66–ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი წინასწარ ამოწმებდა ბიულეტენებს ხელმოწერით და ბეჭდით, რაც დამკვირვებლის მითეთების შემდეგ აღმოიფხვრა;
მე–3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის 24–ე საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის ამომრჩეველთა რაოდენობა არ იყო მითითებული სადემონსტრაციო ოქმში, რაც დამკვირვებლის მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა;
მე–4 საარჩევნო ოლქის მე–19 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ერთით მეტი ბიულეტენი გასცა ამომრჩეველზე, რაზეც შესაბამისი ახსნა-განმარტება დაიწერა;
57–ე ტყიბულის საარჩევნო ოლქის მე–10 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის დაბრუნების შემდეგ დადგინა, რომ ყუთის თანმხლები კომისიის წევრებს საჭიროზე ერთით ნაკლები ბიულეტენი გაატანეს;
59–ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქში 23–ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა არასათანადო გრაფაში მოაწერა ხელი.
22–ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 69–ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა სიაში არ იყო აღნიშნული, რომ ამომრჩეველი ხმას გადასატანი ყუთით აძლევდა.

ახალი ამბები /

|

21 ოქტომბერი, 2017

|

საკვანძო სიტყვები

WP_Query Object
(
  [query] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => isfed
                  [1] => archevnebi2017
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 178603
        )

    )

  [query_vars] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => isfed
                  [1] => archevnebi2017
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 178603
        )

      [error] => 
      [m] => 
      [p] => 0
      [post_parent] => 
      [subpost] => 
      [subpost_id] => 
      [attachment] => 
      [attachment_id] => 0
      [name] => 
      [static] => 
      [pagename] => 
      [page_id] => 0
      [second] => 
      [minute] => 
      [hour] => 
      [day] => 0
      [monthnum] => 0
      [year] => 0
      [w] => 0
      [category_name] => 
      [tag] => 
      [cat] => 
      [tag_id] => 5733
      [author] => 
      [author_name] => 
      [feed] => 
      [tb] => 
      [paged] => 0
      [meta_key] => 
      [meta_value] => 
      [preview] => 
      [s] => 
      [sentence] => 
      [title] => 
      [fields] => 
      [menu_order] => 
      [embed] => 
      [category__in] => Array
        (
        )

      [category__not_in] => Array
        (
        )

      [category__and] => Array
        (
        )

      [post__in] => Array
        (
        )

      [post_name__in] => Array
        (
        )

      [tag__in] => Array
        (
        )

      [tag__not_in] => Array
        (
        )

      [tag__and] => Array
        (
        )

      [tag_slug__in] => Array
        (
        )

      [tag_slug__and] => Array
        (
        )

      [post_parent__in] => Array
        (
        )

      [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

      [author__in] => Array
        (
        )

      [author__not_in] => Array
        (
        )

      [ignore_sticky_posts] => 
      [suppress_filters] => 
      [cache_results] => 1
      [update_post_term_cache] => 1
      [lazy_load_term_meta] => 1
      [update_post_meta_cache] => 1
      [nopaging] => 
      [comments_per_page] => 50
      [no_found_rows] => 
      [order] => DESC
    )

  [tax_query] => WP_Tax_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [terms] => Array
                (
                  [0] => isfed
                  [1] => archevnebi2017
                )

              [field] => slug
              [operator] => IN
              [include_children] => 1
            )

        )

      [relation] => AND
      [table_aliases:protected] => Array
        (
          [0] => mob1n_term_relationships
        )

      [queried_terms] => Array
        (
          [post_tag] => Array
            (
              [terms] => Array
                (
                  [0] => isfed
                  [1] => archevnebi2017
                )

              [field] => slug
            )

        )

      [primary_table] => mob1n_posts
      [primary_id_column] => ID
    )

  [meta_query] => WP_Meta_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
        )

      [relation] => 
      [meta_table] => 
      [meta_id_column] => 
      [primary_table] => 
      [primary_id_column] => 
      [table_aliases:protected] => Array
        (
        )

      [clauses:protected] => Array
        (
        )

      [has_or_relation:protected] => 
    )

  [date_query] => 
  [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178603) AND ( 
 mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531,5733)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
  [posts] => Array
    (
      [0] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 185997
          [post_author] => 12
          [post_date] => 2017-11-10 11:46:41
          [post_date_gmt] => 2017-11-10 07:46:41
          [post_content] => „ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ და მეორე ტურებს შორის პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით მუქარა-ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფონზე მიმდინარეობს ოზურგეთში, რაც ხელს უშლის თანასწორ და თავისუფალ წინასაარჩევნო გარემოს,“ - ამის შესახებ ნათქვამია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISFED) 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასებაში.

ორგანიზაციის ინფორმაციით, ოზურგეთის ოლქში ზეწოლა-მუქარის 4 და ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1 ფაქტი გამოვლინდა და თითქმის ყველა შემთხვევაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო მოხელეა ჩართული, რომლებიც „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მერობის კანდიდატის, ბეგლარ სიორიძის, სასარგებლოდ მოქმედებენ.

„ზოგიერთ შემთხვევაში, „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას, ოზურგეთში მცხოვრები მოქალაქეები ადასტურებენ ზეწოლისა და მოსყიდვის ფაქტებს, თუმცა ითხოვენ ანონიმურობის დაცვას,“- განაცხადა ISFED-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, მიხეილ ბენიძემ.
          [post_title] => ოზურგეთში არჩევნების მეორე ტურამდე პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფონზე მიმდინარეობს - ISFED
          [post_excerpt] => 
          [post_status] => publish
          [comment_status] => closed
          [ping_status] => closed
          [post_password] => 
          [post_name] => ozurgetshi-archevnebis-meore-turamde-periodi-politikuri-nishnit-zewolis-fonze-mimdinareobs-isfed
          [to_ping] => 
          [pinged] => 
          [post_modified] => 2017-11-10 13:40:28
          [post_modified_gmt] => 2017-11-10 09:40:28
          [post_content_filtered] => 
          [post_parent] => 0
          [guid] => http://fortuna.ge/?p=185997
          [menu_order] => 0
          [post_type] => post
          [post_mime_type] => 
          [comment_count] => 0
          [filter] => raw
        )

      [1] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 180678
          [post_author] => 8
          [post_date] => 2017-10-26 15:29:06
          [post_date_gmt] => 2017-10-26 11:29:06
          [post_content] => თბილისის ახლად არჩეულმა მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ საჯარო სამსახურის წარმომადგენლების, ან სხვა პირების არჩევნებში ჩართულობა და „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერა დასაძრახი არ არის.

მისი თქმით, ყველა ადამიანს აქვს შეხვედრების ჩატარების და აგიტაციის უფლება ყველას აქვს.

ეს განცხადება, კახა კალაძემ პრეზიდენტის კომენტარის საპასუხოდ გააკეთა, რომელმაც წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით ისაუბრა.
"ის, რომ მასწავლებელი, ბაღის თანამშრომელი, ექიმი ჩართული იყო საარჩევნო პროცესებში და მხარს მიჭერდა პირადად მე და "ქართულ ოცნებას", დასაძრახი და სიახლე არაფერია. ყველა ადამიანს აქვს უფლება და შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, დაესწროს შეხვედრებს, ჩაატაროს თუნდაც აგიტაცია და მე აქ არანაირ პრობლემას არ ვხედავ. თუ რაიმე დარღვევაა, ერთად გამოვიძიოთ. სიცრუეზე აკეთებ განცხადებებს, თან პრეზიდენტი, მე მგონი ცოტა არასწორია", - განაცხადა კალაძემ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ქვეყანამ უარი ჯერ კიდევ ვერ თქვა. მისი თქმით, საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანების სამსახური არ უნდა იყოს პოლიტიკური არჩევანის რისკთან დაკავშირებული. [post_title] => "იმაში, რომ მასწავლებელი, ექიმი, მხარს მიჭერდა პირადად მე, დასაძრახი არაფერია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imashi-rom-maswavlebeli-eqimi-mkhars-micherda-piradad-me-dasadzrakhi-araferia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 17:00:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 13:00:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180678 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180519 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-26 14:44:59 [post_date_gmt] => 2017-10-26 10:44:59 [post_content] => ეროვნული ვალუტა უფასურდება. დოლართან მიმართებაში კურსის ცვლილება უკვე მინუს 5 თეთრამდეა. ინფლაციის პროცესი არჩევნების დასრულებიდან ორ დღეში დაიწყო. "ეროვნული ვალუტის რყევებზე საქართველოს ეროვნული ბანკი კომენტარს არ გააკეთებს,"  - ასე უპასუხა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, კობა გვენეტაძემ, მედიას. ამ პასუხის გარდა, მან განმარტა, რომ საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსი მოქმედებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს, როგორც გაუფასურების, ისე გამყარების მიმართულებით და ეს ჩვეულებრივი პროცესია.
"არავისთვის არის ახალი, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს ორივე მიმართულებით - ზოგჯერ გაუფასურების და ზოგჯერ გამყარების მიმართულებით. როგორც სხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკი არ გააკეთებს კომენტარს ეროვნული ვალუტის მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით. "დღესაც ბაზარზე მიმდინარეობს ჩვეულებრივი პროცესი. ანუ იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი იქნება სტაბილური რომელიმე ვალუტის მიმართ, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გაუფასურდება და იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გამყარდება", – განმარტა მან და უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ წინასაარჩევნოდ, ეროვნულმა ბანკმა, კურსის დასაჭერად ინტერვენცია განახორციელა.
ჩვეულებრივია ეს პროცესუ თუ არაჩვეულებრივი, ფაქტია, რომ მოსახლეობაზე დიდ გავლენას ახდენს და კურსის თუნდაც 3-დან ხუთ პუნქტამდე დაცემა მათ უკმაყოფილებას იწვევს. როცა კურსი უცებ იზრდება, თუ ვარდება, ისინი ფიქრობენ, რომ "რაღაც ხდება". ამ ეჭვს კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კონკრეტულ განმარტებებს არ აკეთებს.
"ყოველდღე თვალი გამირბის ევროსკენ, როცა ვხედავ, რომ ის მუდმივად იცვლება და უმეტეს შემთხვევაში ზევით ადის, მიჩნდება არასტაბილურობის განცდა, რადგან ვერ ვგეგმავ ვერაფერს. მაქვს მოლოდინი, რომ მომავალშიკიდევ უფრო გაიზრდება," – განაცხადა "ფორტუნასთან" ვ.დ-მ.
"ბინის შეძენა მინდა. ამისთვის სესხის აღება მჭირდება. ვერ შევარჩიე პერიოდი, რომ ლარი სტაბილური იყოს და მშვიდად ავიღო სესხი. ყოველდღე კურსს რომ ვუყურებ, მაჟრიალებს.  არასტაბილურობის განცდა მიჩნდება,"  – განაცხადა ჩვენთან ფ.ი-მ "როცა ლარი, თვეში ერთხელ, ერთი პუნქტით უფასურდება, ეს არ მადარდებს და ჩვეულებრივ ამბად ვთვლი, თუმცა, როდესაც ასე სწრაფად იწევს კურსი, ვიცი, რომ ეს ეკონომიკის გაჯანსაღებასთან არაფერ კავშირშია," – განაცხადა ჩვენთან ნ.გ-მ.
რამდენად უკავშირდება ეს ჩვეულებრივი პროცესი არჩევნებს და არის თუ არა რაიმე სხვა „შოკი“, რომლის გამოც ეროვნული ვალუტა ძვირდება, ამასთან დაკავშირებით „ფორტუნა“ ექსპერტებს ესაუბრა. „საზოგადოება და ბანკების“ ხელმძღვანელი, გიორგი კეპულაძე, ლარის გაუფასურებას არჩევნებს და არჩევნებთან დაკავშირებულ მოლოდინებს უკავშირებს. ექსპერტი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს ერთჯერადი პროცესია და მომავალში არ გაგრძელდება. ის ასევე, მოუწოდებს ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას, რომ სწორი მოლოდინების შესაქმნელად უფრო მეტი იმუშავონ.
„მგონია, რომ ეს სეზონური ფაქტორით გამოწვეული ერთგვარი აჟიოტაჟი და მოლოდინია იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოდგომაზე არჩევნების შემდეგ, განსაკუთრებით ხდება ხოლმე კურსის გაუფასურება. "შეიძლება, ფიქრობდნენ, რომ არჩევნებამდე კურსს ხელოვნურად იჭრდნენ... "პოლიტიკურ ცვლილებებს ეს არ უკავშირდება, რადგან რეალურად ფუნდამენტური ცვლილება არც მომხდარა, თუმცა მოლოდინი მაინც იყო ასეთი, რომ ზამთარი მოდის, ლარი გაუფასურდება და მოვასწროთ... ამიტომ ბიზნესი დოლარის რესურსის აკუმულირებას ახდენს. "ბაზრის მონაწილეებს ასეთი მოლოდინი აქვთ. ეს სწორია თუ არასწორი, მომავალში გამოჩნდება,“ – განაცხადა გიორგი კეპულაძემ „ფორტუნასთან.“
"ნაციონალური მოძრაობის" ერთ–ერთი ლიდერი, რომან გოცირიძე, ლარის გაუფასურებას არჩევნებს უფრო პოლიტიკურ კონტექსტში უკავშირებს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ამასთან დაკავშრებით "ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე სტატუსს აქვეყნებს:
„- როდის არის ამომრჩეველი ყველაზე გონიერი? არჩევნებიდან მეორე დღეს. - როდის იქნებოდა არჩევნების შედეგი ყველაზე ობიექტური? არჩევნებიდან მეორე დღესვე, ახალი არჩევნები რომ ტარდებოდეს. - ვინ არის მეორე დღეს გონების პირველი განმანათებელი? ზოგან ვინ და ზოგან რა. მაგალითად, სვაზილენდში ეს არის მამალი, საქართველოში - ლარი. პირველი იყივლებს ხოლმე,“ – წერს გოცირიძე.  

თამთა უთურგაშვილი

[post_title] => „საქართველოში ლარი პირველი იყივლებს ხოლმე“ - რატომ ძვირდება ეროვნული ვალუტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-lari-pirveli-iyivlebs-kholme-ratom-dzvirdeba-erovnuli-valuta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 10:56:43 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 06:56:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180519 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185997 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 11:46:41 [post_date_gmt] => 2017-11-10 07:46:41 [post_content] => „ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ და მეორე ტურებს შორის პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით მუქარა-ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფონზე მიმდინარეობს ოზურგეთში, რაც ხელს უშლის თანასწორ და თავისუფალ წინასაარჩევნო გარემოს,“ - ამის შესახებ ნათქვამია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISFED) 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასებაში. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ოზურგეთის ოლქში ზეწოლა-მუქარის 4 და ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1 ფაქტი გამოვლინდა და თითქმის ყველა შემთხვევაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო მოხელეა ჩართული, რომლებიც „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მერობის კანდიდატის, ბეგლარ სიორიძის, სასარგებლოდ მოქმედებენ. „ზოგიერთ შემთხვევაში, „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას, ოზურგეთში მცხოვრები მოქალაქეები ადასტურებენ ზეწოლისა და მოსყიდვის ფაქტებს, თუმცა ითხოვენ ანონიმურობის დაცვას,“- განაცხადა ISFED-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, მიხეილ ბენიძემ. [post_title] => ოზურგეთში არჩევნების მეორე ტურამდე პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფონზე მიმდინარეობს - ISFED [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ozurgetshi-archevnebis-meore-turamde-periodi-politikuri-nishnit-zewolis-fonze-mimdinareobs-isfed [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 13:40:28 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 09:40:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185997 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 37 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 79900f8d268ce86ce25fc573fcf4f052 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები