პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრასა და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.