ბანკი მოახდენს თავის მომსახურებაში არსებული კომპანიების საექსპორტო და საიმპორტო სავაჭრო ოპერაციების დაფინანსებას