ავსტრალიის ნაციონალური უნივერსიტეტის გენდერული ინსტიტუტის წარმომადგენელთა თქმით, ტერმინები „დედა“ და „მამა“ მოძველებული და გარკვეული ჯგუფების მიმართ შეურაცხმყოფელიცაა, ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ ისინი გენდერ-ნეიტრალური ფორმებით ჩანაცვლდება, მაგალითად ისეთებით, როგორებიცაა „გესტაციური მშობელი“ დედის და „არაგესტაციური მშობელი“ მამის შემთხვევაში.

გარდა ამისა, ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნება შეიცვალოს ტერმინები „დედის რძე“ და „ძუძუთი კვება“ იმისათვის, რათა მათ ნეგატიურად არ იმოქმედონ ტრანს-ადამიანების გრძნობებზე.

ინსტიტუტი სანაცვლოდ გვთავაზობს ტერმინებს „მკერდით კვება“ და „მშობლის რძე“.