ეკა კვესიტაძე გათავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობას მოითხოვს, ასევე სამსახურში აღდგენას, იძულებითი განაცდურისა და იმ სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას, რაც „რუსთავი 2“-ს მის მიმართ აქვს.