ეს არის გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის პირველი გადაწყვეტილება ბავშვის სხეულებრივ დასჯასთან დაკავშირებით, სადაც სახელმწიფოს დარღვევა დაუდგინდა - საქართველოს დაევალა, უზრუნველყოს ეფექტიანი კომპენსაციის გაცემა ბავშვზე.